Questions in the Dutch Parliament based on latest publication by Human Rights Watch

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken over lot van politieke gevangenen in Indonesië.
30-06-2010

 

 1. Hebt u kennis genomen van de aanbevelingen van het rapport van Human Rights Watch “Prosecuting Political Aspiration, Indonesia’s Political Prisoners”? Deelt u deze aanbevelingen? Indien neen, waarom niet? (1) Zo ja, op welke wijze wilt u deze bij de Indonesische regering inbrengen?
 2. Bent u bereid de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating te verlangen van alle personen die op geweldloze wijze hun politieke opvattingen hebben geuit in Indonesië? Bent u bereid in het bijzonder de gevallen van de mensen die met Molukse en Papoea vlaggen en andere onafhankelijkheidssymbolen geweldloos actie hebben gevoerd daarbij aan de orde te stellen? Indien neen, waarom niet?
 3. Herinnert u zich uw antwoord op Kamervragen van 29 april 2008 waarin u meldt dat Nederland Indonesië heeft gevraagd de artikelen 106 en 107 van het Wetboek van strafrecht en Regeringsbesluit 77/2007 in lijn te brengen met vigerende internationaalrechtelijke verplichtingen? Deelt u de mening dat Indonesië tot op heden daaraan geen gehoor heeft gegeven? Bent u daarom bereid rechtstreeks aan te dringen bij de Indonesische regering de door u gewenste maatregelen door te voeren? (2)
 4. Hebt u inmiddels precieze cijfers ontvangen over het aantal politieke gevangenen in de Molukken en elders in Indonesië? Zo ja, om hoeveel mensen gaat het daarbij? (3)
 5. Bent u bereid te pleiten voor onafhankelijk onderzoek naar marteling van deze politieke gevangenen? Indien neen, waarom niet?
 6. Bent u bereid opnieuw te pleiten voor het overplaatsen van Molukse politieke gevangenen naar een gevangenis op de Molukken? (4)
 7. Herinnert u zich vraag 4 van Kamervragen van 30 juni 2008 waarin gevraagd wordt naar de eventuele strafvervolging van leden van Densus 88? (5) Is het in Indonesië tot strafvervolging gekomen van leden van Densus 88? Hoe beoordeelt u de aanbeveling van Human Rights Watch dat de VS en Australië moeten ophouden met het trainen Densus 88 omdat zij betrokken waren bij de marteling van de dansactie van 29 juni 2007? Deelt u deze aanbeveling? Indien neen, waarom niet?
 8. Op welke wijze ziet Nederland toe op de voortgang van de hervorming van de veiligheidssector, zoals u op 31 augustus 2007 beloofde en eerder in een beleidsnotitie d.d.13 juni 2006 aankondigde? Wat is de stand van zaken op dit gebied?(6)
 9. Kunt u uitsluiten dat in de samenwerking tussen Nederland en Indonesië in het kader van terrorismebestrijding Nederlandse inbreng leidt tot mensenrechtenschendingen? Indien neen, welke maatregelen neemt u naar aanleiding van de bevindingen van dit rapport?
 10. Deelt u de mening dat deze politieke gevangenen vrij moeten zijn voordat president Yudhoyono zijn voorgenomen bezoek aan Nederland kan brengen, later dit jaar? Indien neen, waarom niet?

 

Bronnen:

 1. “Prosecuting Political Aspiration, Indonesia’s Political Prisoners” Zie blz 15, http://www.hrw.org/en/reports/2010/06/23/prosecuting-political-aspiration-0
 2. Aanhangsel 2217, Kamervragen SP-fractie d.d. 15 april 2008.
 3. Aanhangsel 3096, Kamervragen SP-fractie d.d. 30 juni 2008.
 4. Kamerstukken brief d.d. 21 augustus 2009, 26049, nr 69.
 5. Aanhangsel 3096, Kamervragen SP-fractie d.d. 30 juni 2008, vraag 4.
 6. Kamerstukken 26049 nr 58, 31 augustus 2007 en brief d.d. 13 juni 2006, 26049 nr 51. Zie m.n. blz 10 ”Voorts werd in november 2005 tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Indonesische politie een MoU ondertekend als basis voor toekomstige samenwerking. Dit richt zich op trainingen op het gebied van de verkeersveiligheid en de bestrijding van terrorisme en transnationale misdaad.”

 


Bijbehorend persbericht:

Van Bommel wil vrijlating Molukse politieke gevangenen vóór bezoek president
SP - 02-07-2010 

 

SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft minister Verhagen gevraagd aan te dringen op vrijlating van een aantal politieke gevangenen in de Molukken. Aanleiding is een verslag van Human Rigths Watch (HRW) waarin langdurige gevangenisstraf en mishandeling van politieke gevangenen in de Molukken wordt gemeld. Van Bommel eist actie van minister Verhagen en wil resultaten zien nog voordat de Indonesische president Yudhoyono dit najaar in Nederland op staatsbezoek komt.

HRW besteedt in zijn rapport uitgebreid aandacht aan de situatie van politieke gevangenen in de Molukken. De bekendste gevangene is Johan Teterissa, leider van een dansgroep die in 2007 tijdens een traditionele dans in aanwezigheid van president Yudhoyono een vlag van de onafhankelijkheidsbeweging RMS toonde. Dit leidde tot hardhandige arrestatie van de dansende activisten en vele jaren gevangenisstraf. Teterissa kreeg aanvankelijk levenslang, een straf die later tot 15 jaar werd teruggebracht. Bij mensenrechtenorganisaties heeft hij meermalen melding gemaakt van mishandeling.

Volgens Van Bommel ligt onmiddellijke vrijlating in de rede en is aanpassing van de wet noodzakelijk: “Er moet bij de Indonesische regering op worden aangedrongen de wet te veranderen zodat deze in overeenstemming wordt gebracht met internationale verdragen. Het tonen van de RMS-vlag zou moeten vallen onder de vrijheid van meningsuiting.” Ook Amnesty International maakte zich eerder sterk voor vrijlating van de politieke gevangenen in de Molukken. HRW wijst tevens op Densus 88, de anti-terreureenheid van de politie, die de gevangenen heeft gemarteld. Densus 88 is door Australië en de VS opgeleid. De mensenrechtenorganisatie wil dat aan die steun een einde wordt gemaakt. Van Bommel deelt die eis en heeft aan de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd te garanderen dat Nederland niet bij Densus 88 betrokken is. Nederland geeft al enkele jaren steun aan een Indonesische anti-terreureenheid maar het is niet duidelijk of het hier om Densus 88 gaat.